Kòman Ou Ka Rekonèt Yon Powèm?

Kòman Ou Ka Rekonèt Yon Powèm?

Anvan nou ale pi lwen nan chache definisyon ak règ ki gen nan òganizasyon pwezi, an n mande tèt nou, dabò, kisa ki ka pèmèt nou rekonèt yon powèm, menm si nou ta rete sou fason li chita nan paj yo. Mwen pran egzanp ak ti tèks sa a Andre Fouad ekri nan SOUF DOUVANJOU, li rele Bap pou bap: M ap file bab pou bab Nan lese frape mo youn dèyè lòt mo melimelo lonbray syèl zye pichpich liy yon powèm depatya lonbray yon gout dlo anplis mwen vle angranjan nan chalè souf douvanjou
Mwen chwazi ti tèks sa a nan liv Andre Fouad mwen fèk resevwa. Gade byen kijan li depoze sou paj la. Nou konstate ke li pa al chita menm jan ak eksplikasyon mwen bay yo. Li gen fason pa li pou li okipe espas. 1).- Chak liy gen yon longè ki pa oblije soti nan maj agòch pou rive nan maj adwat. Youn nan bagay ki enpòtan sèke pwezi pa swiv règ jeneral gramè ki di, se lè w ap kòmanse yon fraz ou dwe mete majiskil.

Definisyon Pwezi: Posibilite ou Enposibilite?

Anvan nou eseye reflechi sou èske li posib pou nou defini "Pwezi" ou pa, mwen vle atire atansyon nou sou wòl yon definisyon; e pou ki rezon yo toujou eseye defini yon tèm, yon mo, yon konsèp, elatriye.

Definisyon Pwezi

Pa gen yon fason vre yon moun ka defini "Pwezi." Sèl sa yo ka di kòm verite, se "Pwezi" gen plizyè jan li fèt. Lè nou ap gade tout sa yon moun ka fè ak yon pwezi, tankou: li li, pale li, rakonte li, resite li, chante li, esplike li, nou konstate ke li pa t ap fasil ditou pou nou bay pwezi yon definisyon.

Ti Koze Sou Pwezi

Tout moun ki ap ekri nan jaden literati rele Powèt , se konsa gwoup mesye yo te rele JANSENIS nan tan disetyèm syèk yo te defini l. Yo te konn pale de Powèt Woman, Powèt Teyat eksetera.